Actueel

Er komt een nieuwe ARIE-regeling. Daardoor zullen meer bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen onder deze regeling gaan vallen en aan de ARIE-verplichtingen moeten gaan voldoen. 

Door de uitbraak van het coronavirus zijn we vaker desinfecterende handgel en reinigende handgel gaan gebruiken. Dat geldt ook voor veel werknemers. Hoe schadelijk is het veelvuldig gebruik daarvan eigenlijk?

De SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert een grenswaarde van 4 milligram inhaleerbaar meelstof per m3 lucht als gemiddelde concentratie in de lucht over een achturige werkdag (4 mg/m3 TGG-8uur). Dit heeft de commissie in een brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert vanaf aanstaande maandag tot eind van het jaar steekproefsgewijs bij 150 bedrijven in de mobiliteitsbranche of die maatregelen hebben genomen om dieselmotoremissie (DME of dieselrook) in de werkomgeving tegen te gaan. De controle gebeurt aangekondigd en onaangekondigd. Bedrijven die hun zaakjes niet op orde hebben, kunnen een boete krijgen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Isocyanaten zijn sterk reactieve stoffen die in de industrie op allerlei plekken worden toegepast. Grofweg kun je zeggen dat monoisocyanaten sterk irriterend zijn en zo een RADS kunnen veroorzaken. Bij diisocyanaten is echter sprake van een immunologische reactie en kun je spreken van allergische longaandoeningen zoals astma.

Styreen is een industrieel oplosmiddel dat wereldwijd wordt gebruikt, onder meer voor het maken van synthetisch rubber en allerlei kunststoffen. Van styreen is al lang bekend dat het inwerkt op het zenuwstelsel waar het onder meer de reactietijd, het kleurenzien en zelf de gehoordrempel kan beïnvloeden. Ook zijn geheugen en aandachtsproblemen beschreven bij styreen en ook stoornissen in de zenuwgeleiding. 

Een BasisInspectieModule (BIM) is een werkinstructie voor inspecteurs van Inspectie SZW. Basisinspectiemodules zijn primair bedoeld voor intern gebruik door de Inspectie SZW, maar kunnen ook door derden worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop geïnspecteerd wordt.

Het is bijna zover. De SER is al een tijdje bezit met onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor isocyanaten gestart. De termijn voor reacties is tot 1 april 2021.

Medewerkers in een fabriek worden samengesteld maken zich zorgen over hun gezondheid. Vandaar de vraag: is de blootstelling aan de stoffen in hun werkomgeving op termijn schadelijk?

Nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021 gepubliceerd (Staatscourant)

In Nederland sterven naar schatting 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Zo’n 3.000 mensen daarvan als gevolg van stoffenblootstelling. De meest voorkomende oorzaak is kanker met zo’n 2.100 sterfgevallen per jaar. 

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact