Nadere RI&E verplichtingen

We zijn specialist in advisering en het in kaart brengen van fysische, chemische en biologische factoren op de werkplek. We toetsen aan de geldende wetgeving en normen. Variërend van een oriënterend werkplekonderzoek tot een uitgebreid onderzoek met inschattingen en/of blootstellingmetingen. Waar noodzakelijk geven we adviezen ter verbetering van uw situatie.

Het gaat om factoren die de gezond van medewerkers kunnen schaden of hinder kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan:

Als werkgever is het van belang, wanneer relevant, deze risico’s inzichtelijk te hebben en waar nodig maatregelen te treffen. 

De gecertificeerde arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige voert de onderzoeken uit en is de aangewezen kerndeskundige (binnen de Arbowetgeving) voor dit soort onderzoeken. In geval van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt zonodig een arbeids- en organisatiedeskundige ingeschakeld. Hierbij is de zelfinspectie 'Werkdruk en Ongewenst gedrag' leidend. 

Hiernaast ziet u een overzicht van alle mogelijke arbeidshygiënische onderzoeken.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact