RI&E gevaarlijke stoffen

Is blootstelling aan gevaarlijke stoffen een risico in uw bedrijf? 

Komen uw medewerkers in aanraking met gevaarlijke stoffen? Dan wilt u vast voorkomen dat medewerkers ziek worden.  Weet u eigenlijk of de huidige blootstelling geen kwaad kan voor de gezondheid van uw medewerkers? Hiervoor is een goed beleid op arbeidshygiëne essentieel. Dan is het verstandig, en veelal, verplicht om deze risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nader in kaart te brengen, te toetsen aan grenswaarden, te beheersen met maatregelen en deze te borgen. De basis hiervoor is het vier-stappenplan van Inspectie SZW (Zelfinspectie gevaarlijke stoffen ISZW).

Blokhuis Arbo Advies helpt uw bedrijf niet alleen bij het herkennen van chemische agentia. Ook bij het kwantificeren en beheersen daarvan. Zo werkt u aan veilige en gezonde werkomgeving.

De ervaren gecertificeerde arbeidshygiënist helpt u graag om met een praktische insteek een plan op te stellen. 

NADERE INVENTARISATIE GEVAARLIJKE STOFFEN IN 4 STAPPEN

 

STAP 1 INVENTARISEREN

Inventariseer welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of vrijkomen tijdens de werkzaamheden waarbij wordt gekeken naar de eigenschappen van deze stoffen en het toegestane gebruik. U gaat aan de slag met het krijgen van overzicht. Waar nodig en mogelijk worden stoffen afgevoerd. Vraag veiligheidsinformatiebladen en doe de VIB-check

STAP 2 BEOORDELEN

Beoordeel of er sprake is van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en of daarbij een grenswaarde wordt overschreden. Onderdeel is het vaststellen van de relevante, noodzakelijke grenswaarden. 

STAP 3 MAATREGELEN

Het vaststellen en nemen van maatregelen als blijkt dat in bepaalde situaties grenswaarden worden overschreden.    Deze maatregelen hebben het meeste effect als de bron wordt aangepakt (vervangen), maar het begint ook met gezond-verstandmaatregelen die u praktisch gevaarlijke situaties helpt voorkomen. De arbeidshygiënische strategie vormt de basis. 

STAP 4 BORGING

Borg dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen blijvend wordt beheerst door een standaard aanpak van veranderingen in de werkzaamheden of inrichting van het werkplek. Instrueer uw medewerkers. 

We stellen zonodig prioriteiten bij de beoordelingsstap, beoordelen blootstellingsituaties en bepalen of het nemen van maatregelen noodzakelijk is. We zetten hiervoor een handige tool in. De REACH compliance check kan onderdeel uitmaken van de beoordeling.
We leggen zonodig uw situatie vast op video aan de hand van (zichtbare) blootstellingsactiviteiten.
 
 

Een greep uit onze dienstverlening:

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact