RI&E Schadelijk geluid

Inzcht in het risico van schadelijk geluid--> geluidsniveaus op de werplek

Hoge geluidsniveaus (lawaai) op het werk kunnen het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaidoofheid, een beschadiging van het gehoor dat niet meer geneest. Om medewerkers te beschermen tegen te hoge geluidniveaus moeten werkgevers deze werkplekken, werkzaamheden en functies inventariseren. Om passende maatregelen te kunnen vaststellen en te treffen. In de algemene (basis) RI&E wordt geïnventariseerd of lawaai een potentieel risico vormt en beheersmaatregelen worden getroffen.
Wanneer lawaai veelvuldig en/of structureel voorkomt, maar inzicht in de situatie ontbreekt, dan schrijft het Arbobesluit voor dat, lawaai aan de hand van 
nadere voorschriften moet worden geïnventariseerd (beoordeeld/gemeten). 

NADERE INVENTARISATIE LAWAAI IN 4 STAPPEN

De arbeidshygiënist kan een nadere inventarisatie naar gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie uitvoeren of u hierbij ondersteunen. De basis is het stappenplan van Inspectie SZW. 

STAP 1 INVENTARISEREN

Inventarisatie van de omstandigheden. In onderling overleg wordt eerst bepaald waar schadelijk geluid een risico kan vormen: bepaalde afdelingen, werkzaamheden of functies. Aan de hand hiervan wordt bepaald op welke wijze we deze gaan beoordelen en/of meten om een compleet en betrouwbaar beeld te krijgen.
Soms hebben organisaties zelf al enige indicatieve metingen verricht, die bij deze stap helpen. 

STAP 2 BEOORDELEN

Als uit de inventarisatie blijkt dat in bepaalde situaties een kans op schade door geluid aanwezig is, wordt een meetplan opgesteld rekeninghoudend met het Arbobesluit en NEN-EN-ISO 9612.
Bij akkoord op het meetplan worden de metingen uitgevoerd.

STAP 3 MAATREGELEN

Op basis van de beoordeling van de blootstelling worden praktische maatregelen voorgesteld (adviezen) op basis van de Arbeidshygiënische strategie. De voorgestelde maatregelen kunnen worden opgenomen in een het algemene Plan van Aanpak of een specifiek plan voor de beperking van schadelijk geluid (lawaai-beheersingsplan).

STAP 4 BORGING

Borging is van belang. Om te borgen dat de maatregelen worden uitgevoerd en voldoende effect hebben is het van belang regelmatig de situatie rond (aanpak van) lawaai te evalueren. Wijzigingen in een werkproces of machines kunnen een negatief of positief effect hebben op de blootstelling aan lawaai. Bij een negatief of onduidelijk effect van deze veranderingen moet de beoordeling (geluidsmetingen) deels worden herhaald. 

Wij bieden het volgende aan:

  • Het beoordelen van de aard, de mate en de duur van de blootstelling.
  • Het uitvoeren van geluidsonderzoek (conform ISO 9612).
  • Advisering over te nemen maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie.
  • Het opstellen en begeleiding bij de uitvoering van een lawaaibeheersingsplan.
  • Advisering over gehoorbeschermingsmiddelen.
  • Het geven van voorlichting/training van leidinggevenden en medewerkers. 

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact