Vormt blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
een risico binnen uw bedrijf? 

Werken uw medewerkers met gevaarlijke stoffen? Of komen er werksituaties voor waarbij gassen, dampen of stofdeeltjes vrijkomen? En weet u eigenlijk niet of het wel-of-geen kwaad kan voor de gezondheid van uw medewerkers? Dan is het verstandig, en veelal, verplicht om deze risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nader in kaart te brengen, te toetsen aan grenswaarden, te beheersen met maatregelen en deze te borgen. De basis hiervoor is het vier-stappenplan van Inspectie SZW (Zelfinspectie gevaarlijke stoffen ISZW).

We begeleiden u hier graag bij of voeren het gehele onderzoek uit. We zetten hierbij een gecertificeerde arbeidshygiënist in met veel kennis op dit gebied. We helpen u graag om met een praktische insteek vast te stellen waar u aan dient te voldoen. 

NADERE INVENTARISATIE GEVAARLIJKE STOFFEN IN 4 STAPPEN

De arbeidshygiënist kan een nadere inventarisatie naar gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie uitvoeren of u hierbij ondersteunen. De basis is het stappenplan van Inspectie SZW. 

STAP 1 INVENTARISEREN

Inventariseer welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of vrijkomen tijdens de werkzaamheden waarbij wordt gekeken naar de eigenschappen van deze stoffen en het toegestane gebruik. U gaat aan de slag met het krijgen van overzicht. Waar nodig en mogelijk worden stoffen afgevoerd. 

STAP 2 BEOORDELEN

Beoordeel of er sprake is van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen en of daarbij een grenswaarde wordt overschreden. Onderdeel is het vaststellen van de relevante, noodzakelijke grenswaarden. 

STAP 3 MAATREGELEN

Het vaststellen en nemen van maatregelen als blijkt dat in bepaalde situaties grenswaarden worden overschreden.    Deze maatregelen hebben het meeste effect als de bron wordt aangepakt (vervangen), maar het begint ook met gezond-verstandmaatregelen die u praktisch gevaarlijke situaties helpt voorkomen. De arbeidshygiënische strategie vormt de basis. 

STAP 4 BORGING

Borg dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen blijvend wordt beheerst door een standaard aanpak van veranderingen in de werkzaamheden of inrichting van het werkplek. Instrueer uw medewerkers. 

 

We stellen zonodig prioriteiten bij de beoordelingsstap, beoordelen blootstellingsituaties en bepalen of het nemen van maatregelen noodzakelijk is. We zetten hiervoor een handige tool in. De REACH compliance check kan onderdeel uitmaken van de beoordeling.

Een greep uit onze dienstverlening:

We leggen zonodig uw situatie vast op video aan de hand van (zichtbare) blootstellingsactiviteiten.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact