Er komt een nieuwe ARIE-regeling. Daardoor zullen meer bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen onder deze regeling gaan vallen en aan de ARIE-verplichtingen moeten gaan voldoen. 

Als op een plek grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn, brengt dat risico’s met zich mee. Zowel voor de werknemers die erbij betrokken zijn, als voor de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan explosies, gifwolken of brand. Daarom zijn er regels voor organisaties met hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven bepaalde drempelwaarden. Zo is er het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). En er is de ARIE-regeling: de Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie.  Er is een nieuwe ARIE-regeling in de maak.

Wat is de ARIE-regeling?

Het doel van het Brzo is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het Brzo 2015 stelt daarom eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. De ARIE-regeling is eigenlijk een Aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (ARI&E) voor de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Bedrijven die een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties hebben of als ze die kunnen vormen, moeten een Aanvullende RI&E uitvoeren. Zij moeten op basis daarvan een pakket maatregelen te nemen.  

Grote en klein bedrijven 

Totaal gaat het nu om ongeveer 700 bedrijven in Nederland die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. In grote lijnen geldt de Brzo voor grotere bedrijven en de ARIE-regeling voor kleinere bedrijven. Werkgevers moeten zelf nagaan of het Brzo of de ARIE-regeling op hen van toepassing is. Dit kan met behulp van grenswaarden. Valt een bedrijf onder het Brzo of de ARIE-regeling, dan moeten zij hiervan een melding doen. Dit kan bij de instantie die de milieuvergunning afgeeft (Brzo) of bij de Inspectie SZW (ARIE). ARIE-bedrijven moeten zich aan een aantal regels houden. Zoals onder andere het uitvoeren van een ARIE voor het beheersen van de risico’s van zware ongevallen, het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem en het opstellen van een intern noodplan. 

Wat verandert er? 

Er komt dus en nieuwe opzet van de ARIE-regeling. Daarvoor wordt het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. De reden van deze herziening is dat de regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is. Daardoor is de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd. De aanwijssystematiek is complex, er is geen aansluiting op CLP en er is overlap met het Brzo 2015. Door de herziening kunnen bedrijven de ARIE beter naleven en kan de ARIE beter worden gehandhaafd.  

Hoofdlijnen waarop de ARIE-regeling gewijzigd wordt zijn: 

  • Het vereenvoudigen van de aanwijssystematiek van de ARIE;  
  • Harmonisering van de aanwijs-systematiek op de CLP-verordening, die oudere EU-wetgeving afstemt op het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen; 
  • Uitbreiding van de handhaving; 
  • Aansluiting van de ARIE op het Brzo 2015; 
  • Een beperkte aanpassing van de verplichtingen. 

Aanwijzing gebeurt voortaan op basis van de CLP-verordening. Daarbij worden categorieën van stoffen en individuele stoffen gelinkt aan een drempelwaarde. 

Meer bedrijven gaan onder de ARIE-regeling vallen 

Het ziet ernaar uit dat met de nieuwe regeling meer organisaties onder de ARIE-regeling gaan vallen. Meer bedrijven zullen dus aan de ARIE verplichtingen moeten voldoen. De overheid verwacht ongeveer 200 extra bedrijven. Deze nieuwe ARIE-regeling treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 juli 2023 de tijd om aan bepaalde verplichtingen van de ARIE te voldoen. De internetconsultatie voor het voorstel is deze maand afgerond.

Terug

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact