Actueel

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft 14 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen).

Deze stoffen zijn toegevoegd omdat ze volgens de laatste aanpassing van Bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging   verordening als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt:

 • vezels bestaande uit siliciumcarbide
 • tris(2-methoxyethoxy) vinylsilaan
 • ipconazool en twee diastereoisomeren daarvan
 • tetraglyme
 • 2,2-bis(broommethyl) propaan-1,3-diol
 • 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde
 • diisoöctylftalaat
 • 2-methoxyethylacrylaat
 • natrium-N-(hydroxymethyl)glycinaat vanwege het vrijkomen van formaldehyde
 • pyrithionzink
 • flurochloridone
 • dichloordioctylstannaan
 • resorcinoldiglycidylether
 • bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide

De volgende drie stoffen zijn ook nieuw in bijlage VI als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting.  

 • dioctyltindilauraat
 • stannaan, dioctyl-, bis (kokos-acyloxy)derivaten
 • dibenzo[def,p Precautionary  ]chryseen; dibenzo[a,l]pyreen

Deze stoffen stonden al op de ZZS-lijst omdat deze tot een stofgroep behoren die als ZZS is aangemerkt.

Methylolacrylamide en 2-butanonoxim waren vooruitlopend op de opname in bijlage VI al op de ZZS-lijst geplaatst. Over deze stoffen was ZZS-stofadvies was gevraagd en de CLP classificatie was op dat moment al aangenomen door het Europese risicobeoordelingscomité.

2-(4-Tert-butylbenzyl) propionaldehyde, resorcinoldiglycidylether en bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide stonden op de potentiële ZZS-lijst en zijn nu naar de ZZS-lijst verplaatst.

Ipconazool en flurochloridon zijn in de Europese Unie in 2014 en 2011 goedgekeurd als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen. In Nederland zijn echter geen middelen met deze stoffen toegelaten. Voor natrium-N-(hydroxymethyl)glycinaat en pyrithionzink loopt een aanvraag voor toelating als biocide in de EU Europese unie . De nieuwe CLP classificatie van deze stoffen zal er waarschijnlijk toe leiden dat deze stoffen niet worden toegelaten of als deze al zijn toegelaten dat de huidige toelatingen (in andere EU landen) niet worden verlengd. Er kan ook worden gestreefd om een alternatief te vinden voor het gebruik van deze stof als gewasbeschermingsmiddel.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de CLP verordening.
Lees meer over Biociden.
Lees meer over Gewasbeschermingsmiddelen.

Terug

 

Actueel (archief)

U heeft deze informatie nodig zodat uw werknemers gezond en veilig met gevaarlijke stoffen kunnen werken. Uw leverancier moet ervoor zorgen dat u bij elke stof het juiste VIB krijgt. Toch blijft u er zelf voor verantwoordelijk dat u de juiste VIB’s in uw administratie heeft. Als u geen VIB krijgt van uw leverancier, moet u erom vragen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft 14 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen).

Er zijn sterke aanwijzingen dat kleine druppeltjes (aerosöls) met het coronavirus erin zich over grotere afstand kunnen verplaatsen dan anderhalve meter. Dat kan mogelijk in gebrekkig geventileerde binnenruimtes een extra besmettingsrisico opleveren. Om je medewerkers optimaal te beschermen geven we je graag een aantal adviezen.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact