Actueel

Europese Comissie wil blootstelling dertien gevaarlijke stoffen beperken

WET- EN REGELGEVING - De Europese Commissie heeft vrijdag voorgesteld de richtlijn carcinogene en mutagene agentia (2004/37/EG) te wijzigen om blootstelling aan dertien kankerverwekkende chemische stoffen op het werk te beperken. Kanker is de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU (53 procent van het totaal), en dus de belangrijkste gezondheidsrisico voor werkenden in de Europese Unie. De Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen zei hierover dat dit voorstel in de komende vijftig jaar honderduizend mensenlevens zal redden.

Grenswaarden
Concreet stelt de Commissie voor de blootstelling aan dertien kankerverwekkende chemische stoffen aan te pakken door in de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia nieuwe of gewijzigde grenswaarden vast te stellen. Deze grenswaarden geven maximumconcentraties voor bepaalde chemische stoffen in de lucht op de werkplek. Het voorstel is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en op de resultaten van breed overleg met wetenschappers, werkgevers, werknemers, vertegenwoordigers van de lidstaten en arbeidsinspecteurs.

Silica
Een specifiek voorbeeld van een nieuw toe te voegen chemische stof is "respirabel kristallijn silica" (RCS). De Commissie stelt voor deze stof toe te voegen als 'bij een werkprocedé gegenereerde' stof, dat wil zeggen als stof dat ontstaat bij de mijnbouw, in steengroeven, bij de aanleg van tunnels en wanneer silicahoudende materialen zoals beton, bakstenen of natuursteen worden gezaagd, vergruisd of vermalen. Het is  een van de belangrijkste oorzaken van silicose (stoflongziekte) en van werkgerelateerde longkanker. De invoering van deze grenswaarden moet leiden tot een daling van het aantal gevallen van beroepsgebonden kanker.

Prioritair
Sommige van de dertien kankerverwekkende stoffen, zoals respirabel kristallijn silica (RCS), chroom(VI)-verbindingen, stof van hardhout of hydrazine zijn voor zeer grote aantallen werknemers van belang, aldus de Europese Commissie. Sommige andere chemische stoffen worden misschien minder vaak gebruikt, maar worden als prioritair beschouwd omdat het aantal kankergevallen hoog is in verhouding tot het aantal blootgestelde werkenden. Dit voorstel betreft de invoering van grenswaarden voor dertien van deze als prioritair aangemerkte chemische stoffen. Voor de overige chemische stoffen is nog verder voorbereidend werk nodig; eind 2016 zal de Commissie voor deze stoffen een voorstel doen.

https://osha.europa.eu/nl/highlights/european-commission-proposes-better-protect-workers-cancer-causing-chemicals

Terug