Actueel

Het hebben van een Corona Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) betreft een wettelijke verplichting. Blokhuis Arbo Advies kan u helpen. Het is ook dynamisch te maken, zodat u het bijstelt op basis van de nieuwste ontwikkelingen binnen Nederland. 

Zie ook: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/van-protocol-naar-arbocatalogus

De coronacrisis heeft een zeer grote impact op de maatschappij. Bedrijven, instellingen en werknemer hebben de behoefte aan duidelijkheid wat wel en wat niet mag op de werkplek. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht: de werkgever stelt de werknemer in staat zijn werk veilig en gezond te doen. Hiervoor inventariseert de werkgever welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers moeten weten welke maatregelen van toepassing zijn en zich houden aan de regels die opgesteld zijn.

Sociale partners zijn druk bezig met het opstellen van coronaprotocollen voor hun sector. Daarin geven zij aan hoe zij het werken tijdens de coronacrisis in hun branche of sector zo verantwoord mogelijk willen doen. Een coronaprotocol heeft geen juridische status binnen de arboregelgeving  en ontslaat niet van de verplichting voor ieder bedrijf of instelling om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en instellingen in hun RI&E het coronarisico onderkennen en een plan van aanpak hebben. Bedrijven hebben ook baat bij een Branche RI&E of een op te stellen “Corona-”arbocatalogus voor een sector of branche.

Voor arbocatalogi bestaat de mogelijkheid om die te laten toetsen door de Inspectie SZW op basis van de Beleidsregel arbocatalogi 2019. Sociale partners in een sector kunnen een arbocatalogus of een addendum op een bestaande catalogus met daarin maatregelen vanwege corona ter toetsing aanbieden. Het voordeel voor een bedrijf dat de maatregelen uit de arbocatalogus invoert is dat het bedrijf daarmee een hoge mate van zekerheid heeft dat aan de wettelijke eisen van de Arbeidsomstandighedenwet wordt voldaan. De Inspectie gebruikt een goedgekeurde arbocatalogus ook als referentie bij de handhaving.

Voor bedrijven is het van belang dat de toetsing door de Inspectie SZW snel plaatsvindt. De Inspectie heeft, gelet op de urgentie, besloten voor deze aanvragen een zeer korte doorlooptijd te hanteren. We hanteren in beginsel maximaal vijf werkdagen vanaf ontvangst door de Inspectie SZW. Het document kan ingediend worden via arbocatalogi@minszw.nl.

Meer algemene informatie over toetsing van arbocatalogus en de vereisten voor indiening conform de Beleidsregel arbocatalogi vindt u hier: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/toetsing-arbocatalogus

 

Zie ook

Terug

 

Actueel (archief)

U heeft deze informatie nodig zodat uw werknemers gezond en veilig met gevaarlijke stoffen kunnen werken. Uw leverancier moet ervoor zorgen dat u bij elke stof het juiste VIB krijgt. Toch blijft u er zelf voor verantwoordelijk dat u de juiste VIB’s in uw administratie heeft. Als u geen VIB krijgt van uw leverancier, moet u erom vragen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft 14 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen).

Er zijn sterke aanwijzingen dat kleine druppeltjes (aerosöls) met het coronavirus erin zich over grotere afstand kunnen verplaatsen dan anderhalve meter. Dat kan mogelijk in gebrekkig geventileerde binnenruimtes een extra besmettingsrisico opleveren. Om je medewerkers optimaal te beschermen geven we je graag een aantal adviezen.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact