Actueel

Arbowet en RI&E bij veel bedrijven onbekend

HANDHAVING - Naleving van arboregels in hoog risico sectoren blijkt nog relatief laag. Efficiënt produceren is in veel sectoren belangrijker dan gezond en veilig werken. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW.

Volgens de Inspectie komt dit onder meer door concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over de toepassing van arboregels. Van de bedrijven die geen vereiste RI&E hebben, zegt 67 procent de arbowetgeving en de RI&E-verplichting niet te kennen. Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven. Ook wanneer kennis wél aanwezig is, wordt deze op de werkvloer niet altijd voldoende toegepast. De Inspectie SZW noemt onvoldoende toezicht op de werkvloer, haast en ingesleten gewoontes als veel voorkomende redenen.

PSA 
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door bijvoorbeeld hoge werkdruk, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie is door het ministerie van SZW benoemd als een van de belangrijkste oorzaken van werkgerelateerd verzuim. Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat ervaringen in de sector zorg en welzijn laten zien dat meer kennis over PSA leidt tot het nemen van maatregelen. Buiten deze sector is er nog weinig aandacht voor PSA in de Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Er wordt in andere sectoren dan ook weinig actie ondernomen om PSA te voorkomen of te verminderen.

Arbeidsongevallen
Het aantal meldingen van arbeidsongevallen steeg in 2015 met een kleine 4 procent, meldt het jaarverslag. Sinds de invoering van een boete voor niet tijdig melden, is het aantal gemelde ongevallen toegenomen. Uit de onderzochte ongevallen blijkt dat jongere en oudere werknemers, net als in voorgaande jaren, vaker slachtoffer zijn van arbeidsongevallen. Nieuwe risicogroepen zijn uitzendkrachten en niet-Nederlandse arbeidskrachten. Uitzendkrachten hebben een twee keer zo grote kans op een arbeidsongeval als vaste werknemers. Het aantal niet-Nederlandse werknemers dat overlijdt aan een arbeidsongeval is naar verhouding twee keer zo hoog (4,2 procent tegenover 2,2 procent). Dit risico is groter in bedrijven waar Nederlands de voertaal is bij mondelinge instructies, bordjes en veiligheidsinstructies bij machines.

https://www.jaarverslag2015inspectieszw.nl/jaarverslag
http://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/06/01/jaarverslag-2015-inspectie-szw-arbowet-en-rie-bij-veel-bedrijven-onbekend?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Ministerie+van+Sociale+Zaken+en+Werkgelegenheid

Terug

 

 

Actueel (archief)

Het hebben van een Corona Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) betreft een wettelijke verplichting. Blokhuis Arbo Advies kan u helpen. Het is ook dynamisch te maken, zodat u het bijstelt op basis van de nieuwste ontwikkelingen binnen Nederland. 

Produceert of gebruikt u (producten met) kankerverwekkende stoffen in uw bedrijf? Dan lopen uw werknemers risico op gezondheidsklachten door blootstelling. U bent als werkgever verplicht uw werknemers te beschermen.

Een onafhankelijk bureau stelt dat er geen chroom-6 boven de detectiegrens is aangetroffen in slakkenmateriaal van Harsco Metals in Velsen-Noord.