Actueel

Wijziging Arbobesluit regels blootstelling elektromagnetische velden gepubliceerd

WET- EN REGELGEVING - Het besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de vaststelling van regels met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden is gepubliceerd op 20 mei in het Staatsblad (Stb. 2016, 181) "Wijziging Arbobesluit in verband met regels voor blootstelling aan elektromagnetische velden".

Dit voorstel tot wijziging van het Arbobesluit strekt uitsluitend tot implementatie van richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden (EMV)) (PbEU 2013, L 179).

Medische sector
Met name in arbeidssituaties kunnen sterke bronnen van EMV kunnen voorkomen, zoals bij zend- en radarinstallaties, lassen, inductieverwarming, elektrolyse en MRI. In 1990 heeft het Europese Parlement op het belang van gemeenschappelijke minimumvoorschriften ter bescherming van de werknemer tegen de risico’s van fysische factoren op de arbeidsplaats gewezen. Hieruit zijn vier bijzondere richtlijnen voortgevloeid, waarvan er drie (lawaai, trillingen en kunstmatige optische straling) geïmplementeerd zijn in het Arbobesluit. De EMV-richtlijn vormt het sluitstuk. Deze richtlijn is op 29 april 2004 aangenomen (richtlijn 2004/40/EG). Met name vanuit de medische sector is aangegeven dat de in die richtlijn opgenomen normen onvoldoende rekening hielden met de toepassing van MRI (Magnetic Resonance Imaging) in de gezondheidszorg. Daarom is de implementatie van de richtlijn opgeschort in afwachting van nader onderzoek. Dit heeft geleid tot een aangepaste richtlijn (richtlijn 2013/35/EU) en tegelijkertijd tot intrekking van richtlijn 2004/40/EG).

Verschil
Het belangrijkste verschil met richtlijn 2004/40/EG is dat in deze richtlijn werkgevers in de gezondheidszorg, die werknemers ten behoeve van patiënten laten werken met MRI-apparatuur, de in de richtlijn gegeven grenswaarden mogen overschrijden, mits de omstandigheden dit rechtvaardigen en hij kan aantonen dat de werknemers voldoende beschermd zijn tegen mogelijke risico’s. Daarnaast is er in richtlijn 2013/35/EU rekening gehouden met recentere internationale aanbevelingen betreffende grenswaarden en actieniveaus voor EMV.

De richtlijn moet uiterlijk 1 juli 2016 geïmplementeerd zijn.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/25883/stb-2016-181?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

Terug